Fb Sprawdź termin Kup voucher
Excellent
Rated By guests
9.4
Przystan Hotel&Spa
HotelsCombined

Przystań Hotel & SPA

Wygoda i komfort

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

1. Przedmiot regulaminu

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotel Przystań&Spa w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej (dalej: Hotel) oraz stanowi integralną część umowy zawartej przez dokonanie rezerwacji, a także przez zapłatę zaliczki lub całej opłaty za pobyt w Hotelu. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.                                                                                                                                              

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.

 

2  Doba hotelowa i cisza nocna

1.Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.                                                                                                                                                  

2.Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli gość nie określił czasu pobytu dokonując rezerwacji pokoju przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.                                                                                         

3.Hotel ponadto zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia terminu pobytu Gościa sytuacji braku uprzedniego dokonania zapłaty całości należności za dotychczasowy pobyt w Hotelu.                                                                                                                   

4.W Hotelu obowiązuje cisza nocna os godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

3 Rezerwacje i meldunek

1.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.                                                                                                                                                           

2.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną z pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. 3.Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu.                         

4.Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie dokonana zaliczka w wysokości min. 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.                                                                   

5.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 17.00  dniu przyjazdu lub przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

4 Usługi świadczone przez Hotel

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.                                                                                                        

2.Wszystkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług Gość powinien zgłaszać niezwłocznie do Recepcji Hotelu, co umożliwi pracownikom Hotelu jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę standardu świadczonych usług.         

3.Hotel ma obowiązek zapewnić Gościowi:                                                                                                                                        

1)warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,                                                                                                     

2)bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,                                                         

3)profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Hotelu,                                                                

4)sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi on takie życzenie,                                                                                                                        

5)w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić istotne niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.                                                                                                                                         

4.Na życzenie Gościa Hotel dodatkowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:                                                                       

1)udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą                                                                                                             

2)budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie,                                                                                                                       

3)przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu, z zastrzeżeniem postanowienia …. 5 ust. 4 regulaminu,                                                                                                          

4)przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Hotelu.

 

5 Odpowiedzialność Hotelu

1.Przystań Hotel&Spa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług Gości w zakresie określonym przepisami art.846-849 kodeksu cywilnego.                                                                      

2.Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.                                          

3.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.                                                                                                        

4.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów  o zbyt dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów zajmujących zbyt dużo miejsca.

 

6 Odpowiedzialność Gości

1.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub depozytu gotówkowego pobranego przez Hotel podczas meldowania Gościa, za wyrządzone szkody przy jego wymeldowaniu lub po jego wyjeździe.                                                                                             

2.Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyposażenia i urządzeń technicznych  powstałe w wyniku działania dzieci.                                                                                                                                                          

3.W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia w pokoju   jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów rewitalizacji w kwocie 1000 PLN.                                                    

7 Bezpieczeństwo

1.Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.                                                                                                                                                                   

2.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonów i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.                                                                                                                                     

3.W częściach publicznych budynku hotelowego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.                                                                                                 

4.W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Sejf na broń znajduje się w Recepcji Hotelowej.                                                       

5. Wychodzenie poza szklane barierki zabezpieczające okna w pokojach hotelowych jest zabronione.

8 Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty na koszt właściciela przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywanie przez 24 godziny.

 

Dyrekcja Hotelu

 

 

 

 

The Hotel Managment appreciates your co-operation in observing the following rules and regulations, which are to provide comfort and safety to all our Guests.

1 Object of rules and regulations

1.The rules and regulations govern proviosion of services, liability and stay on the premises of Hotel Przystań&Spa in Olsztyn at ul. Żeglarska 3 (hereafter referred to as a Hotel) and costitude an integralpart of the agreement concluded by placing a reservation, as well as by making a prepayment of full payment for the stay at the Hotel. By executing the said actions the Guests confirm acquainting themselves with and accepting the provisions hereof.                                             

2.The Rules and Regulations apply to all individuals staying on the premises of the Hotel.

2 Check-in/Check-out Times and quiet hours

1.Hotel rooms are rented per days.                                                                                                                                                             

2.The Hotelday lasts from 16:00 to 12:00 of the following day. If the Guest does not indicate otherwise while making a reservation, it is assumed that the room has been rented for a single day.                          

3.Moreover, the Hotel reserves the right to refuse to prolong the stay of the Guest should he/she fail to make a full payment for the stay at the Hotel so far.                                                                                                                                            

4.The Hotel’s night quiet hours last from 22:00 to 7:00.

3  Reservation and check-in                                                                                                                                                                                

1.In order to check-in the Guest is required to demonstrate to the reception Staff an identification document with a photograph and to sign the registration card.                                                                                                                               

2.Guests must not transfer their rooms to third parties, even if they stay, whichhas been paid for, has not expired. Individuals who are not registered as Hotel guests may stay in hotel rooms between 7:00 and 22:00.                            

3.The Hotel reserves the right to collect at the check-in a full amount for the stay.                                                           

4.A reservation is guaranteed if a prepayment is made in the amount of min. 50% of the total chargé within 7 days from the date of reservation. Failure to make a prepayment may result in reservation cancellation.                                                               

5.If a reservation is not cancelled by 17:00 on the day of arrival ot the Guest fails to arrive at the Hotel as planned, the prepayment shall not be reimbursed.

4 Services provided by the Hotel

1.Hotel services are provided in accordance with the Hotel’s category and standard.                                                                             

2.Any issues concerning the quality of services should be reported immediately to the Hotel’s reception Desk. This will allow Hotel Staff to quickly take any necessary action and improve the standard of the services provided.                                          

3.The Hotel is obligated to provide the Guests with:                                                                                                                                     

1)conditions for a full and unrestricted rest                                                                                                                                                    

2)safety of stay, including maintaining confidentiality if information about the Guest                                           

3)professional and friendly service in respect of the services provided in a Hotel     

4)room cleaning and all necessary repairs to the equipment during the Guest’s absence and, in case of his presence in the room, only at hisrequest 

5)where possible an alternative room or a different way to alleviate the inconveniences when defects in the room cannot be eliminated                                                                                                                                                                      

4.At the request of the Guest, the Hotel provides the following services free of charge:                                                              

1)provision of information related to the Guest’s stay and travel ,  

2)wake-up calls at the time designated by the Guest,                                                                                                                                   

3)storage of money and valuables in the Hotel’s depository during stay of the Guest at the Hotel, subject to provision 5(4) hereof.                                            

4)storage of luggage of Hotel guests.

5  Guests’ liability                                                                                                                                                                                               

1.Przystań Hotel&Spa shall be held liable for the loss, or damage to, the things brought in by its Guests availing themselves of the services of the Hotel, subject to the provision of Articles 846-849 of the Civil Code.                                                          

2.The Hotel shall be held liable for hte loss, or damage to, money, securities, valuables or objects that are of scientific or artistic value only if the said objects have been deposited at the Hotel’s depository at the reception desk.        

3.The Hotel shall not be held liable for damage to or loss of a car or another vehicle belonging to the Guest, any objects left inside the vehicle or live animals.  

4.The Hotel reserves the right to refus o accept to the Hotel’ds. depository objests whose value istoo high, significant amounts of money, objects which pose a safety hazard or objects that take up too much space.

6 Guests’ liability

1.The hotel Guests shall accept full material liability for any damage to the Hotel’s fixtures and fittings, and its technical equippment resulting from their actions or people visiting them. The Hotel reserves the right to charge the Guest’s payment card or the cash deposit collected during the Guest’s check-in, for any damage, at checkout or after departure.                

2.Children under the age of 12 must remain under constant supervision of their legal quardians while staying on the premises of the Hotel. Legal guardians bear full financial liability for any damage to the Hotel’s fixtures and fittings,and technical equipment resulting from actions of the children.                                                                                                 

3.No smoking. Violation of the non-smoking prohibition is tentamount to agreeing to cover the costs of room regeneration in the amount of PLN 1000.

7 Safety

1.For safety reasons, when leaving the room, the Guest is required to turn off the TV set, the lights, the taps and close the windows.                                                                                                                                                                                                    

2.For fire safety reasons, the use of electric heaters, electric irons or similar devices that are not part of hotel equipment is strictly forbidden. The above provisions do not apply to telephone chargers and power supply units for electronicequipment and computers.                                                                                                                                                                                          

3.Smoking cigarettes and tobacco products in the hotel rooms is strictly prohibited. Smoking is permitted only in designated areas.                                                                                                                                                                               

4.Keeping of dangerous goods in the hotel rooms-weapons and ammunition, flammable, explosive ale illumination materials-is strictly prohibited. A gun cabinet is located at the Hotel’s Reception Desk.                                                                 

5.Crossing the glass barriers of the Hotel’s Reception Desk.

8 Return of lost objects                                                                                                                                                                                                                             

Personal belongings left behind by the Guests in the hotel rooms will be sent back to the adrdress provided by the guest at their expense. If no instruction is given, the Hotel will keep such objects at the expense of the owner for a period of 3 months, upon which period they will become property of the Hotel. Food product will be kept for up to 24 hours.

Hotel Management

 

 

 

 

HAUSORDNUNG UNSERES HOTELS

 

Die Hotelleitung bedankt sich bei Ihnen im voraus für die Beachtung unserer Hausordnung, die zum Ziel hat, die Ruhe und Aufenthaltssicherheit unserer Hotelgäste zu sichern.

 

1

HAUSORDNUNG

 

 1. Die Hausordnung unseres Hotels definiert die Grundsätze der zu erbringenden Leistungen, die Haftung und des Verweilenss auf dem Hotelgelände Przystań &SPA in Olsztyn, ul. Żeglarska (nachstehend Hotel genannt) und bildet den integrierten Bestandteil des Vertrags, der in Form einer Buchung wie auch Leistung einer Anzahlung oder des kompletten Aufenthaltspreises im Hotel abgeschlossen wird Hierdurch bestätigt der Hotelgast, daß er sich mit der Hausordnung unseres Hotels bekannt gemacht und diese akzeptiert hat.
 2. Die Hausordnung unseres Hotels gilt für alle sich auf dem Hotelgelände aufhaltenden Personen.

 

2

HOTELÜBERNACHTUNG UND NACHTRUHE

 

 1. Das Hotelzimmer wird für 24 Stunden vermietet.
 2. Der Check-in erfolgt um 16.00 Uhr und Check-out bis 12.00 Uhr am Folgetag. Falls der Gast seinen Aufenthalt bei der Hotelbuchung nicht exakt angegeben hat, wird angenommen, daß das Hotelzimmer für 24 Stunden gebucht wurde.
 3. Das Hotel behält sich vor, die Verlängerung des Aufenthalts im Hotel dem Kunden zu verweigern, falls der Preis für den bisherigen Aufenthalt im Hotel nicht komplett beglichen wurde.
 4. Im Hotel gilt von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr morgen die Nachtruhe.

 

3

RESERVIERUNG UND ANMELDEN

 

 1. Die Voraussetzung fürs Anmelden im Hotel ist die Vorlage des Identitätsausweises mit Lichtbild an der Rezeption und die Unterzeichnung des Anmeldeformulars.
 2. Der Hotelgast kann Dritten sein Zimmer nicht überlassen, auch wenn die Zeit nicht abgelaufen ist, für die das Hotelzimmer bezahlt wurde. Die nicht im Hotel angemeldeten Personen können sich im Hotelzimmer von 7.00 bis 22.00 Uhr aufhalten.
 3. Das Hotel behält sich vor, beim Anmelden des Gastes den Preis für den gesamten Aufenthalt im Hotel einzufordern.
 4. Die Reservierung gilt als garantiert, falls binnen 7 Tagen ab Einreichung der Reservierung eine Anzahlung von mindestens 50 % des Preises geleistet wird. Die ausstehende Anzahlung kann die Stornierung der Reservierung zur Folge haben.
 5. Sollte die Reservierung bis 17.00 Uhr am Ankunftstag nicht storniert werden oder sollte der Gast zur geplanten Zeit nicht im Hotel eintreffen, wird die Anzahlung nicht zurückerstattet.

 

4

HOTELLEISTUNGEN

 

 1. Die Hotelleistungen entsprechen seiner Kategorie und seinem Standard.
 2. Der Hotelgast hat sämtliche Reklamationen zur Leistungsqualität unverzüglich der Hotelrezeption zu melden, dieses ermöglicht, erforderliche Massnahmen sofort zu ergreifen und für die Verbesserung des zu erbringenden Leistungsstandards zu sorgen.
 3. Das Hotel ist verpflichtet,:

1). dem Hotelgast Bedingungen für einen kompletten und ungehinderten Aufenthalt zu gewährleisten,

2). für seine Aufenthaltssicherheit zu sorgen, darunter Schweigen über die personenbezogenen Daten des Gastes zu bewahren,

3). ein professionelles und freundliches Bedienungspersonal für die zu erbringenden Hotelleistungen zur Verfügung zu stellen,

4). das Zimmer zu reinigen und in Abwesenheit des Gastes erforderliche Reparaturen der Einrichtungen vorzunehmen, in seiner Anwesenheit nur dann nach seinem Wunsch,

5). nach Möglichkeit ein anderes Zimmer zur Verfügung zu stellen oder auf andere Art die Unbequemlichkeiten zu beseitigen, falls die im Zimmer festgestellten Mängel nicht behoben werden konnten.

4. Auf Wunsch des Gastes kann das Hotel gebührenfrei folgende Leistungen anbieten:

            1). Erteilung von Auskunft über den Aufenthalt und die Reise,

            2). Wecken des Gastes zur gewünschten Uhrzeit,

            3). Aufbewahren von Geld und Wertgegenständen im Hoteltresor während des Aufenthalts im

                 Hotel, vorbehaltlich der Vereinbarung **** 5, Abschnitt 4 der Hausordnung,

            4). Aufbewahren des Gepäcks der im Hotel angemeldeten Gäste

 

 

5

HAFTUNG DES HOTELS

 

 1. Przystań Hotel@Spa haftet für den Verlust oder die Beschädigung an den durch die Hotelgäste eingebrachten Gegenständen, insoweit dieses durch die Art. 846 – 849 des Zivilgesetzbuches festgelegt wird.
 2. Das Hotel haftet für den Verlust oder die Beschädigung von Geld, Wertpapieren, Schmucksachen oder Gegenständen mit wissenschaftlichem Wert oder von zur Aufbewahrung im Hoteltresor an der Rezeption übergebenen Gegenstände.
 3. Das Hotel haftet nicht für die Beschädigung oder den Verlust von Autos oder sonstigen Fahrzeugen der Hotelgäste, von sich darin befindlichen Gegenständen oder lebendigen Tieren.
 4. Das Hotel behält sich vor, die Annahme von hochwertigen Gegenständen, beträchtlichen Geldbeträgen, sicherheitsgefährdenden Gegenständen und grossvolumigen Gegenständen zur Aufbewahrung im Hoteltresor zu verweigern.

 

6

HAFTUNG DER  HOTELGÄSTE

 

 1. Der Hotelgast haftet materiell in vollem Umfang für sämtliche Beschädigungen oder Zerstörungen jeglicher Art an den Ausstattungs- oder technischen Anlagen des Hotels, die durch sein Verschulden oder die seiner Besucher zustande gekommen sind. Das Hotel behält sich vor, für die durch den Gast verursachten Schäden beim Check-out oder nach seiner Abreise die Zahlkarte des Gastes zu belasten oder das im Hoteltresor aufbewahrte Bargeld in Anspruch zu nehmen.
 2. Kinder unter 12 Jahren haben sich auf dem Hotelgelände unter ständiger Aufsicht der Erziehungsberechtigten aufzuhalten. Die Erziehungsberechtigten haften materiell für sämtliche Schäden an Ausstattungs- und technischen Anlagen, die durch das Verschulden der Kinder entstanden sind.
 3. Im ganzen Hotel gilt totales Rauchverbot. Falls gegen das Rauchverbot auf den Zimmern verstoßen wird, gilt dieses als Einwilligung in die Deckung der Revitalisierungskosten von 1000 PLN.

 

7

SICHERHEIT

 1. Bei jedem Zimmerverlassen wird der Gast aus Sicherheitsgründen gebeten, den Fernseher auszuschalten, das Licht auszumachen, den Wasserhahn zuzudrehen und die Türen abzuschliessen.
 2. Aus Brandschutzgründen ist es verboten, auf den Zimmern Tauchsieder, elektrische Bügeleisen und ähnliche Geräte, die keine Ausstattung des Hotelzimmers bilden, zu benutzen. Diese Regelung betrifft keine Ladegeräte für Handys sowie RTV-Geräte und Rechner.
 3. In den öffentlich zugänglichen Hotelräumen gilt das Rauchverbot. Das Rauchen ist nur an dafür bestimmten Stellen gestattet.
 4. Auf den Hotelzimmern darf man keine gefährlichen Gegenstände aufbewahren – keine Waffen und Munition, leichbrennbare, Explosions- und Ilumminationsstoffe. Der Hoteltresor für Waffen befindet sich an der Hotelrezeption.
 5. Das Herausgehen hinter die Glasabsperrungen an den Hotelfenstern ist verboten.

 

8

RÜCKGABE DER ZURÜCKGELASSENEN GEGENSTÄNDE

 

Gegenstände des persönlichen Bedarfs, die der Hotelgast bei seiner Abreise im Hotelzimmer hat liegen lassen, werden auf seine Kosten an die durch ihn angegebene Anschrift zurückgeschickt. Sollte dem Hotel diese Anweisung nicht vorliegen, werden die Gegenstände auf Kosten des Eigentümers 3 Monate lang aufbewahrt, nach Ablauf dieser Frist gehen sie in das Eigentum des Hotels über. Lebensmittel werden 24 Stunden aufbewahrt.

 

HOTELLEITUNG

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Дирекция Отеля будет вам очень признательна за соблюдение этих правил, которые служат для обеспечения покоя и безопасности гостей во время пребывания в нашей гостинице.

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящий документ определяет условия предоставления услуг, правила ответственности и пребывания на территории Отеля  Przystań&Spa (Пристань & Спа)
в г. Ольштын, ул. Жеглярска  (далее по тексту: Гостиница) и представляют собой неотъемлемую часть договора, заключенного путем осуществления гостями бронирования и внесения предоплаты или полной стоимости за проживание в Отеле.

Совершая выше перечисленные действия, гости подтверждают, что ознакомились
и принимают настоящие условия.

2. Соблюдение правил обязательно для всех лиц, пребывающих на территории Отеля.

 

2. ГОСТИНИЧНЫЕ СУТКИ И НОЧНАЯ ТИШИНА

1. Гостиничный номер снимается на сутки.

2. Гостиничные сутки продолжаются с 16.00 до 12.00 часов следующего дня. Если гость не определил время пребывания, совершая бронирование номера,  принимается бронирование на одни сутки.

3. Кроме того Отель оставляет за собой право отказать в продлении срока пребывания Гостя в случае неоплаченного полностью прожитого периода в Гостинице.

4. В Отеле обязывает ночная тишина с  22.00 до 7.00 часов утра.

 

3. БРОНИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Основанием для регистрации гостей служат документы с фотографией, удостоверяющие личность, которые следует предъявить сотруднику Ресепшн, а также подписание регистрационной карты.

 2. Гости Отеля не имеют права передавать третьим лицам номер, даже если срок пребывания, за который было уплачено полностью, не истек. Незарегистрированные
в отеле лица могут находиться в номере с 7.00 до 22.00.

3. Отель оставляет за собой право получить во время регистрации гостей оплату
за весь период пребывания.

4. Бронирование гарантировано, если внесена предоплата в размере минимум 50% стоимости в течение 7 дней со дня осуществления бронирования.  Отсутствие предоплаты может привести к аннулированию бронирования.

5. В случае отсутствия отмены бронирования номера до 17.00 в день приезда или
в случае неявки гостей в Отель в запланированный срок, предоплата не возвращается.

 

4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЕЛЕМ

1. Отель предоставляет услуги согласно своей категории и стандартам.

2. Все замечания, касающиеся качества услуг гости должны безотлагательно представлять сотруднику ресепшн, что даст возможность работникам отеля
в кратчайшие сроки принять необходимые меры для улучшения стандарта оказываемых услуг.

3. Отель должен предоставить гостям:

1) условия для полного и спокойного отдыха,

2) безопасность пребывания, включая содержание в тайне информацию о гостях,

3) профессиональное и вежливое обслуживание в сфере услуг, оказываемых
в гостинице,

4) уборку номеров и выполнение необходимого ремонта оборудования во время отсутствия гостей, а в случае их присутствия, только в то время, когда они выразят свое согласие,

5) в меру имеющихся  возможностей другой номер или иным способом смягчить существенные неудобства, если поломки в номере не могут быть направлены.

 4. По желанию гостей Отель дополнительно оказывает следующие бесплатные услуги:

1) предоставление информации,  связанной с пребыванием и путешествиями,

2) сервис утреннего подъема в указанное гостем время,

3) хранение  денег и ценностей в гостиничном депозите во время проживания в Отеле, согласно условиям, представленным в п.5 абз.4 правил,

4) хранение багажа гостей, зарегистрированных в отеле.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЕЛЯ

1. Отель Przystań&Spa за потерю или повреждение вещей гостей, пользующихся его услугами, несет ответственность в размере, указанном в статьях 846-849 Гражданского кодекса.

2. Отель несет ответственность за потерю или повреждение денег, ценных бумаг
и вещей, имеющих материальную  или научную стоимость, отданных на хранение
в гостиничный депозит в ресепшн.

3. Отель не несет ответственности за повреждение или потерю автомобиля либо другого средства передвижения, принадлежащего гостю, а также оставленных в нём вещей и животных.

4. Отель оставляет за собой право отказать в приеме в депозит отеля слишком дорогих предметов, значительных денежным средств, предметов, ставящих под угрозу безопасность, а также вещей больших габаритов.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЕЙ

1. Гости отеля несут полную материальную ответственность за все повреждения или порчу имущества и технических устройств отеля, возникшие по их вине или вине посещающих их лиц. Отель оставляет за собой возможность взимать с платежной карты или наличного депозита гостей, полученного отелем во время их регистрации,
за причиненный ущерб имуществу во время снятия с регистрации или после отъезда.

2. Дети в возрасте до 12 лет должны находиться на территории Отеля под постоянным присмотром законных опекунов.

Законный опекун несет материальную ответственность за любой ущерб, причиненный детьми оборудованию или техническим устройствам.

3. В отеле строго запрещается курить сигареты и табачные изделия. Нарушение  данного запрета равнозначно выражению согласия на покрытие стоимости освежения номера в размере 1000 PLN.

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Каждый раз, выходя из номера, по правилам безопасности, гость должен выключить телевизор, погасить свет, закрутить краны и закрыть дверь.

2. В связи с пожаробезопасностью в номерах  запрещается использовать грелки, утюги и другие электроприборы, не входящие в состав оборудования гостиничного номера. Данное условие не распространяется на зарядки для телефонов, электронные устройства и компьютеры.

3. В местах общего пользования Отеля запрещается курить сигареты и табачные изделия. Курить можно только в обозначенных местах.

4. В гостиничных номерах нельзя хранить оружие и боевые припасы, легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые и иллюминационные вещества. Сейф для оружие находится  в ресепшн Гостиницы.

5. Запрещается выходить за стеклянные барьеры, закрывающие окна в гостиничных номерах.

 

 

8. ВОЗВРАТ ОСТАВЛЕННЫХ ВЕЩЕЙ

Предметы личного пользования, оставленные выезжающими гостями в гостиничной комнате будут отправлены на адрес, указанный гостем, за его счет.

В случае, если не будет такого распоряжения, Отель будет хранить оставленные вещи в течение 3 месяцев за счет владельца, а по истечении этого срока перейдут
в собственность Отеля. Продовольственные товары хранятся 24 часа.

 

ДИРЕКЦИЯ ГОСТИНИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia iMazury Regionem Zjednoczonej Europy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij