Fb Sprawdź termin Kup voucher
Excellent
Rated By guests
9.4
Przystan Hotel&Spa
HotelsCombined

Regulamin Rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI

W OBIEKCIE PRZYSTAŃ HOTEL&SPA****

§ 1

DEFINICJE

Usługodawca – Areon Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336830NIP: 7010199248, REGON: 141729476.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych przez Przystań Hotel&Spa**** w Olsztynie.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

Obiekt - Przystań Hotel&Spa  w Olsztynie, adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, tel. 89 651 90 00 email: rezerwacja@hotelprzystan.com, zarządzany przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny-   zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Operator Systemu Rezerwacji - PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303746, NIP: 252423458, Regon: 14137499000000.

Potwierdzenie Rezerwacji - dokument w wersji elektronicznej przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zaliczki.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiekcie Przystań Hotel&Spa.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w recepcji Obiektu, jak również został zamieszczony przez Usługodawcę w serwisie internetowym Obiektu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, iż akceptuje jego warunki.

§ 3

REZERWACJA ORAZ DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji usług hotelowych można dokonać poprzez:
  1. serwis internetowy Obiektu oraz silnik rezerwacyjny administrowany przez Operatora Systemy Rezerwacji On-line (Rezerwacja On-line);
  2. Złożenie zamówienia na usługi hotelowe w Obiekcie drogą elektroniczną (e-mail);
  3. Telefoniczne złożenie zamówienia na usługi hotelowe w Recepcji Obiektu;
  4. Osobiste złożenie zamówienia na usługi hotelowe w Recepcji Obiektu.
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę podczas procesu rezerwacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca.
 3. Po dokonaniu rezerwacji drogę elektroniczną (e-mail) Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail Potwierdzenie Rezerwacji określające każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganej zaliczki za rezerwowany pobyt w Obiekcie. W przypadku dokonywania telefonicznej Rezerwacji, Usługodawca przesyła Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany adres e-mail tylko na prośbę Usługobiorcy.
 4. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą przekazania danych karty kredytowej do hotelu w celu zabezpieczenia rezerwacji lub z chwilą uiszczenia wymaganej zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Karta kredytowa Usługobiorcy zostanie obciążona jedynie w przypadku naruszenia warunków rezerwacji.
 6. Ceny przedstawione w ofercie Obiektu zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
 7. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 8. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 9. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
 10. W przypadku, gdy dokonanie rezerwacji uwarunkowane jest uiszczeniem zaliczki, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Usługodawcy w Banku: Alior Bank o numerze: 29 2490 0005 0000 4600 3294 5954
 11. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 12. Szczegółowe warunki procesu Rezerwacji On-line zawarte są w Regulaminie Rezerwacji On-line w Obiekcie Przystań Hotel&Spa****. Przepisy niniejszego Regulaminu nie naruszają treści postanowień regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem rezerwacji Obiektu pod numerem tel.: +48 89 651 90 00.
 2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
 3. W przypadku zastrzeżenia w ofercie możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub zmiany rezerwacji, taka anulacja lub zmiana rezerwacji możliwa jest do godziny 17:00 w dniu przyjazdu. Jeżeli anulacja lub zmiana rezerwacji nastąpi po ww. godzinie, Usługodawca obciąży Usługobiorcę w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę lub w przypadku uiszczenia przez Usługobiorcę zaliczki przy dokonywaniu rezerwacji, wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
 4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Obiekcie powinny być kierowane do Usługodawcy na adres: recepcja@hotelprzystan.com.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

§6

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§7

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę  rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy.
 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub/i Gościa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem iż odmowa ich podania w określonych przypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.), Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
 3. Data opublikowania regulaminu: 01.09.2016
 4. Dokonanie rezerwacji w którykolwiek ze sposobów określonych w § 3 ust. 1 lit b) - d) niniejszego Regulaminu oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem Rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia iMazury Regionem Zjednoczonej Europy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij