Fb Sprawdź termin Kup voucher
Excellent
Rated By guests
9.4
Przystan Hotel&Spa
HotelsCombined

Regulamin Rezerwacji Online

REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE

W OBIEKCIE PRZYSTAŃ HOTEL&SPA****

§ 1

DEFINICJE 

Usługodawca – Areon Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336830, NIP: 7010199248, REGON: 141729476.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych przez Przystań Hotel&Spa**** w Olsztynie.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

Obiekt - Przystań Hotel&Spa  w Olsztynie, adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, tel. 89 651 90 00 email: rezerwacja@hotelprzystan.com, zarządzany przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny-   zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Operator Systemu Rezerwacji Online - PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303746, NIP: 252423458, Regon: 14137499000000.

Potwierdzenie Rezerwacji Online- dokument w wersji elektronicznej przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zaliczki.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiekcie Przystań Hotel&Spa.

 2. Umowa rezerwacji zawierana jest z Operatorem Systemu Rezerwacji działającym w imieniu i na rzecz Usługodawcy Areon Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

§ 3

REZERWACJA

 1. Celem dokonania Rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

 2. Rezerwacja on-line dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.

 3. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą przekazania danych karty kredytowej do hotelu w celu zabezpieczenia rezerwacji. Karta kredytowa zostanie obciążona jedynie w przypadku naruszenia warunków rezerwacji.

 4. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, określające każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganej zaliczki za rezerwowany pobyt w Obiekcie.

 5. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

 6. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

 7. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

 8. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

§ 4

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem rezerwacji Obiektu pod numerem tel.: +48 89 651 90 00.

 2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.

 3. W przypadku zastrzeżenia w ofercie możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub zmiany rezerwacji, taka anulacja lub zmiana rezerwacji możliwa jest do godziny 17:00 w dniu przyjazdu. Jeżeli anulacja lub zmiana rezerwacji nastąpi po ww. godzinie, hotel obciąży Usługobiorcę w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę.

 4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu na adres: recepcja@hotelprzystan.com.

 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

§6

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§7

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę  rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora Systemu Rezerwacji.

 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Usługodawca powierza Operatorowi Systemu Rezerwacji.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji w obiekcie Przystań Hotel&Spa” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia iMazury Regionem Zjednoczonej Europy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij