Jetzt buchen
Jetzt buchen

RODO

scroll-seite
  1. Hauptseite
  2. Hotel
  3. Regulaminy
  4. RODO

Informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AREON Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Żeglarska 4 w Olsztynie (kod pocztowy 10-160), tel. +48 89 651 90 00, e-mail: hotel@hotelprzystan.com.

II. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwizacyjnych (dowodowych), w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach], w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów).

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z rezerwacją pokoi oraz usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, likwidatorów szkód, wykonawców usług w ramach likwidacji szkód.

V. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy hotelowej będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku.. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w każdym czasie.

VII. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie, pod dane teleadresowe wskazane w pkt 1 informacji. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert