rezerwuj
rezerwuj

Regulamin Hotelu

przewiń
  1. Hotel
  2. Regulaminy
  3. Regulamin Hotelu

Regulamin
Świadczenia Usług Hotelowych
w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie


Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Hotelu. Dyrekcja Hotelu będzie cenić sobie 
Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, którego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i najwyższego komfortu podczas pobytu Państwa w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie.


Definicje


,,Doba hotelowa” – trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

,,Dyrekcja Hotelu” – oznacza osobę upoważnioną na podstawie wewnętrznych regulacji Hotelu do 
bieżącego zarządzania działalnością Hotelu lub osobę pełniącą jej obowiązki.

„Garaż hotelowy” – oznacza zamykaną przestrzeń składającą się z miejsc (stanowisk) postojowych, 
dróg wewnętrznych i zewnętrznych oraz ramp wjazdowych i wyjazdowych, położonych w podziemiu Hotelu, 
służącą do przechowywania pojazdów mechanicznych Gości.

„Gość” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która korzysta z Usług hotelowych lub usług dodatkowych w Hotelu, bądź zawarła 
umowę świadczenia Usług hotelowych, a także wszystkie inne osoby przebywające na terenie Hotelu.

„Hotel” – oznacza kompleks budynkowy, garażowy i parkingowy Przystań Hotel & Spa w Olsztynie, 
adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, zarządzany przez spółkę pod firmą AREON PRZYSTAŃ 
RESTAURACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie, KRS: 
0000777776.

„Parking” – oznacza parking zewnętrzny składający się z miejsc (stanowisk) postojowych położonych 
przed Hotelem, za bramą wjazdową.

„Pokój hotelowy” – nieruchomość lokalowa, położona w Obiekcie Hotelu, w którym świadczona jest 
usługa najmu pokoju na doby hotelowe.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Hotelowych w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie.

„Obiekt Hotelu” – kompleks budynkowy, w którym znajdują się pokoje hotelowe oraz pomieszczenia i 
przestrzenie przeznaczone pod usługi gastronomiczne, SPA oraz inne usługi, położony przy ul. 
Żeglarskiej 4 w Olsztynie.

„Usługa hotelowa” – oznacza zamówienie przez Gościa usługi najmu pokoju w Hotelu i jego realizację 
przez zakwaterowanie i/lub usługi gastronomiczne i ich realizację przez zamówienia w punktach 
gastronomicznych Hotelu i/lub usługi SPA i ich realizację poprzez zamówienia w SPA i/lub usługi 
dodatkowe i ich realizację w dostępnych w Hotelu punktach infrastruktury rekreacyjnej Hotelu i/lub 
inne dodatkowe usługi zamówione według indywidualnych ustaleń przez Gościa i potwierdzone do 
realizacji przez Hotel.

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
str. 1—88).

„Prawo o ruchu drogowym” – oznacza ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

 

§1 Przedmiot Regulaminu

1.   Niniejszy Regulamin stanowi podstawowy katalog reguł obowiązujących w Hotelu, w szczególności 
określa zasady dotyczące świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu, 
zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, 
potwierdzania dokonania rezerwacji, składania reklamacji, korzystania z Garażu hotelowego i Parkingu, zasad przebywania zwierząt w Hotelu, jak również jest integralną częścią umów zawieranych przez Gościa z Hotelem.

2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu, a dokonując czynności 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, Gość potwierdza, że uprzednio zapoznał się i 
bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki Regulaminu.
3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotelu, Pokoju hotelowym, a także w serwisie 
internetowym Hotelu  – /regulaminy  –  w sposób umożliwiający 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
4.  W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania dokonuje na rzecz Gościa osoba trzecia, osoba ta 
ponosi względem Hotelu odpowiedzialność solidarną z Gościem jako strona rezerwująca, zgodnie z 
postanowieniami § 4 Regulaminu.


§2 Usługi świadczone przez Hotel

1.  Hotel świadczy Usługi hotelowe zgodnie z kategorią i standardem Hotelu.
2.  Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji Hotelu ważnego dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu.
3.  Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu 
w Hotelu.
4.  W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
5.  Hotel ma prawo do wykonania Usługi hotelowej o podobnym standardzie w terminie określonym w 
rezerwacji Usługi hotelowej w innym hotelu, gdy realizacja zarezerwowanej Usługi hotelowej okaże 
się niemożliwa.
6.  Gość nie może przekazywać Pokoju hotelowego osobom trzecim, niezakwaterowanym w Hotelu.
7.  Osoby niezakwaterowane w Hotelu mogą przebywać w Pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 
22:00, po uprzednim poinformowaniu recepcji Hotelu i uzyskaniu zgody.
8.  Gość nie nabywa roszczenia o dostępność konkretnego Pokoju hotelowego, chyba że Hotel 
potwierdził dostępność konkretnego Pokoju hotelowego na piśmie.
9.  Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług Gość powinien zgłaszać niezwłocznie do recepcji 
Hotelu, co umożliwi pracownikom Hotelu jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę 
standardu świadczonych usług.
10. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościowi:
a)  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
b)  bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu;
c)  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Hotelu;
d)  sprzątanie Pokoju hotelowego i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności 
Gościa w Pokoju hotelowym, a w przypadku obecności Gościa w Pokoju hotelowym, tylko na wyraźne 
życzenie Gościa;
e)  w miarę posiadanych możliwości, inny Pokój hotelowy lub w inny sposób złagodzić istotne 
niedogodności, gdy występujące w Pokoju hotelowym usterki nie mogą zostać usunięte.
11. Na życzenie Gościa Hotel dodatkowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a)  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
b)  budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie;
c)  przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym znajdującym się w 
recepcji, w czasie pobytu Gościa w Hotelu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu;
d)  umożliwienie przechowywania rzeczy wniesionych przez Gości w sejfie umieszczonym w Pokoju 
hotelowym;
e)  przechowywanie bagażu Gości zakwaterowanych w Hotelu;
f)  zamawianie taxi;
g)  w miarę dostępności wstawienie do Pokoju hotelowego łóżeczka dla małych dzieci (dzieci do 
ukończenia 4 roku życia).
12. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług hotelowych osobie będącej pod wpływem 
środków odurzających i/albo alkoholu.


§3 Doba hotelowa


1.  Pokój hotelowy wynajmowany jest na Doby hotelowe, a doba hotelowa w Pokoju hotelowym trwa od 
godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
2.  Jeśli Gość nie określił czasu pobytu dokonując rezerwacji Pokoju hotelowego, przyjmuje się, że 
Pokój hotelowych został wynajęty na jedną Dobę hotelową.
3.   Hotel na specjalne życzenie Gościa, może nieodpłatnie skrócić lub wydłużyć Dobę hotelową, przy 
czym zarówno skrócenie, jak i wydłużenie Dobry hotelowej uwarunkowane jest wyłącznie od gestii 
uznaniowej Hotelu. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje recepcja Hotelu na wniosek Gościa na dzień 
przed przyjazdem (skrócenie Doby hotelowej) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie Doby hotelowej). Przy 
czym Hotel nie jest związany życzeniem Gościa określonym w zdaniu powyżej.
4.  Oświadczenie Gościa, o którym stanowi ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu należy 
złożyć pracownikowi recepcji Hotelu w następującym terminie: (i) na dzień przed rozpoczęciem Doby 
hotelowej – w przypadku zamiaru skrócenia Doby hotelowej, (ii) w dniu zakończenia Doby hotelowej, 
do godziny 10:00 – w przypadku zamiaru wydłużenia Doby hotelowej.
5.   W przypadku zamiaru przedłużenia przez Gościa Doby hotelowej o kolejne Doby hotelowe 
(przedłużenie terminu pobytu), poza okres wskazany w dniu zakwaterowania Gościa w Hotelu lub poza 
okres wynikający z rezerwacji, o której stanowi § 4 Regulaminu, Gość obowiązany jest poinformować 
recepcję Hotelu o niniejszym zamiarze, nie później niż do godziny 10:00 dnia, w którym planowo 
nastąpić ma wykwaterowanie Gościa z Hotelu. Recepcja potwierdza możliwość przedłużenia terminu 
pobytu w miarę dostępności Pokoi hotelowych. Przy czym Hotel nie jest związany oświadczeniem Gościa 
w zakresie przedłużenia Doby hotelowej o kolejne Doby hotelowe (przedłużenie terminu pobytu).
6.  Hotel zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy przedłużenia Doby hotelowej o kolejne Doby 
hotelowe (przedłużenie terminu pobytu), o którym stanowi ust. 5 powyżej niniejszego paragrafu 
Regulaminu, w przypadku: (i) niedokonania pełnej zapłaty za dotychczasowy okres pobytu Gościa w 
Hotelu, (ii) nieprzestrzegania przez Gościa niniejszego Regulaminu,
(iii) w innych uzasadnionych przypadkach.
7.   W przypadku, gdy okres pobytu Gościa w Hotelu trwa dłużej niż jedną Dobę hotelową i Gość 
zamierza dokonać skrócenia okresu pobytu w Hotelu, Gość obowiązany jest poinformować o tym fakcie 
recepcję Hotelu, nie później niż do godziny 12:00 dnia, w którym rozpocznie się okres obowiązywania 
kolejnej Doby hotelowej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 Regulaminu. W przypadku 
niedokonania czynności przez Gościa, o których mowa w zdaniu powyżej, poczytuje się, że kolejna 
Doba hotelowa jest rozpoczęta.


§4 Rezerwacja


1.  Rezerwacji Usług hotelowych Gość możne dokonać poprzez:
a)  serwis internetowy Hotelu (www.hotelprzystan.com) oraz silnik rezerwacyjny administrowany przez 
Operatora Systemu Rezerwacji On-line (Rezerwacja On-line);
b)  złożenie zamówienia na Usługi hotelowe drogą elektroniczną (e-mail: 
recepcja@hotelprzystan.com);
c)  złożenie zamówienia telefoniczne na Usługi hotelowe w recepcji Hotelu (tel. 89 651 90 00);
d)  osobiste złożenie zamówienia na Usługi hotelowe w recepcji Hotelu.
2.  Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Gościa podczas procesu rezerwacji, 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gość.
3.  W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług hotelowych w sposób określony w ust. 1 lit. 
a) – c) niniejszego paragrafu Regulaminu, Hotel dokona potwierdzenia rezerwacji Usługi Hotelowej.
4.  Hotel, w celu zabezpieczenia rezerwacji Usług hotelowych przez Gościa zastrzega sobie prawo do: 
(i) wymagania od Gościa dokonania płatności określonej przez Hotel kwoty
 

zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Hotel albo (ii) wymagania od Gościa podania ważnych 
danych karty kredytowej Gościa i dokonania jej preautoryzacji w kwocie podanej przez Hotel.
5.  W przypadku dokonania przez Gościa płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 
Regulaminu, rezerwacja Usługi hotelowej traktowana jest jako gwarantowana.
6.  W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług hotelowych w sposób określony w ust. 1 lit. 
d) niniejszego paragrafu Regulaminu w dniu, w którym zgodnie z życzeniem Gościa miałaby rozpocząć 
się Doba hotelowa, Gość wówczas obowiązany jest do dokonania płatności całej należności za Usługę 
hotelową w momencie zakwaterowania Gościa w Hotelu.
7.   W  przypadku  nieodwołania  rezerwacji  Usługi  hotelowej,  o  której  mowa w § 2 ust. 1 
Regulaminu, w terminie do godziny 18:00 dnia, w którym rozpoczyna się pierwsza Doba hotelowa, Hotel 
uprawniony jest obciążyć Gościa opłatą za pierwszą Dobę hotelową, z zastrzeżeniem ust. 8 
niniejszego paragrafu Regulaminu.
8.  Bezpłatne anulowanie rezerwacji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu nie 
dotyczy rezerwacji gwarantowanych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, ofert 
specjalnych (pakiety, oferty promocyjne, inne), które w szczególności publikowane są na stronie 
internetowej Hotelu lub za pomocą innych platform internetowych, prowadzonych przez podmioty 
trzecie.
9.  Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Gościowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób 
odpowiadający dokonanej płatności, w terminie 7 (siedem) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 
przez Hotel wiadomości o anulowaniu rezerwacji.
10.  Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji Usługi hotelowej, zgodnie z 
art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 134 z późn. zm.).
11.  Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa preautoryzacji karty 
kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały, planowy okres pobytu i 
korzystania przez Gościa z Usług hotelowych oraz dodatkowo kwotę 500 zł (pięćset złotych).
12.  Szczegółowe warunki procesu Rezerwacji On-line zawarte są w Regulaminie Rezerwacji On- line w 
Przystań Hotel & Spa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają treści postanowień 
regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.


§5 Płatności


1.  Ceny za Usługi hotelowe zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w zależności od Usługi 
hotelowej.
2.  Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
3.  Za wyłączną zgodą Dyrektora Hotelu, wyrażoną w formie pisemnej, zapłata za Usługi hotelowe 
przez Gościa może zostać dokonana przelewem, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu 
rezerwacji Usługi hotelowej lub wynikający z innego dokumentu wystawionego przez Hotel.
4.   Zakres Usług hotelowych, z których korzysta Gość, może zostać zwiększony w trakcie pobytu 
Gościa w Hotelu, co spowoduje odpowiednią, proporcjonalną zmianę kosztu podanego w rezerwacji 
Usługi hotelowej. W zależności od rodzaju dodatkowej Usługi hotelowej, nieprzewidzianej w 
rezerwacji Usługi hotelowej, Gość może uregulować należność za dodatkową Usługę hotelową 
bezpośrednio gotówką lub ważną kartą płatniczą w recepcji Hotelu lub na podstawie rachunku 
kredytowego, wystawionego na Gościa przez inne działy Hotelu, płatnego w recepcji Hotelu przy 
wykwaterowaniu się Gościa z Hotelu.


§6 Odpowiedzialność Hotelu

 

1.  Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających 
z jego usług Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu cywilnego, przy czym Gość 
obowiązany jest powiadomić recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2.  Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności 
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostały 
oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji Hotelu.
3.  Oprócz depozytu hotelowego, każdy z pokoi Hotelu został wyposażony w bezpłatny, znajdujący się 
w szafie sejf, będący do dyspozycji Gości przez cały czas trwania pobytu w Hotelu.
4.  W celu zabezpieczenia kosztowności i innych szczególnie wartościowych przedmiotów, Hotel 
zobowiązuje Gości do wykazania należytej staranności poprzez korzystanie z sejfu, o którym mowa w 
ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu bądź z depozytu hotelowego w recepcji Hotelu.
5.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu 
należącego do Gościa, a także przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od 
tego czy pojazdy te zostały zaparkowane w Garażu hotelowym czy na Parkingu Hotelu.
6.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o zbyt dużej 
wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów 
zajmujących zbyt dużo miejsca.
7.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi hotelowej 
lub innych usług wynikających z Regulaminu lub innej umowy z Gościem z przyczyn przez siebie 
niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw 
energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.


§7 Odpowiedzialność Gości

 

1.  Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu Pokoju hotelowego oraz znajdującego się w 
niniejszym Pokoju hotelowym wyposażenia lub udostępnionego dodatkowego wyposażenia Pokoju 
hotelowego, w stanie niepogorszonym.
2.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną rzeczywistą i za tzw. utracone korzyści dotyczącą 
wszelkiego rodzaju uszkodzeń lub zniszczeń wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w 
Obiekcie Hotelu i wokół Obiektu Hotelu, powstałe z jego winy umyślnej lub niemyślnej, jak również z 
winy umyślnej lub nieumyślnej odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie lub z winy 
zwierząt. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa 
depozytu gotówkowego pobranego przez Hotel podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za wyrządzone 
szkody przy jego wykwaterowaniu lub po jego wyjeździe.

3.  Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie Obiektu Hotelu i wokół Obiektu 
Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność, w 
tym materialną, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu za 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Hotelu 
powstałe w wyniku działania dzieci.
4.  Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast cennik szkód i prac 
dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od cenników wymienionych w zdaniu 
powyżej, Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od 
zakresu prac koniecznych do usunięcia szkody.
5.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zasad naruszających bezpieczeństwo oraz ogólnych 
zasad społecznych, Hotel może odmówić świadczenia Usług hotelowych dla Gości, którzy je naruszają. 
Gość taki jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania 
należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia 
Obiektu Hotelu.
6.  Na terenie Obiektu Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym e- papierosów) i 
wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego miejsc na terenie Obiektu Hotelu. 
Złamanie zakazu palenia w Obiekcie Hotelu przez Gościa, sankcjonowane będzie karą w wysokości 1.000 
zł (jeden tysiąc złotych). Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub 
pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Hotel podczas dokonania zakwaterowania 
Gościa, za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu powyżej.
7.  W przypadku naruszenia przez Gościa ciszy nocnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, a 
następnie po interwencji innego Gościa Hotelu lub pracownika Hotelu, gdy Gość ponownie będzie 
naruszał ciszę nocną, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Gość naruszający ciszę nocną 
obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Hotel 
zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu 
gotówkowego pobranego przez Hotel podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za naruszenie zakazu, o 
którym mowa w zdaniu powyżej.
8.  Gość, który naruszył obowiązki Regulaminu, określone w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu 
Regulaminu, obowiązany będzie ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z przyznania przez 
Hotel innym Gościom, którzy dokonali interwencji, o której mowa w ust. 7 powyżej i wnieśli 
reklamację, o której mowa w § 11 Regulaminu, rekompensaty za niedogodności spowodowane zachowaniem, 
o którym mowa w ust. 7 powyżej, w postaci Usług hotelowych świadczonych przez Hotel na rzecz innych 
Gości.


§8 Obowiązki Gości

 

1.  Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając Pokój hotelowy, Gość obowiązany jest 
wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, włożyć kosztowności do sejfu i zamknąć drzwi 
oraz okna.
2.  Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w Pokojach hotelowych 
oraz na terenie Obiektu Hotelu urządzeń takich jak: wszelkiego rodzaju grzałek, żelazek 
elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Pokoju hotelowego. Powyższe 
nie dotyczy ładowarek telefonów komórkowych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
3.  Zabrania się przechowywania w Pokojach hotelowych oraz na terenie Obiektu Hotelu materiałów i 
ładunków niebezpiecznych, w szczególności: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i 
iluminacyjnych. Sejf na broń znajduje się w recepcji Obiektu Hotelu.
4.  Zabrania się wychodzenia poza szklane barierki zabezpieczające okna w Pokojach hotelowych.
5.  Gość zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w pieczy nad swoimi bagażami, 
rzeczami wartościowymi oraz zwierzętami, w tym do zabezpieczenia kosztowności i innych szczególnie 
wartościowych przedmiotów poprzez złożenie ich do sejfu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu bądź 
do depozytu hotelowego znajdującego się w recepcji Hotelu.
6.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w Pokoju hotelowym, który się 
wykwaterował albo opuścił bez wykwaterowania Obiekt Hotelu, będą odesłane na adres wskazany przez 
Gościa w karcie pobytu, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji lub braku 
podania adresu przez Gościa, Hotel przechowa te przedmioty na koszt Gościa przez okres nie dłuższy 
niż 3 (trzy) miesiące, liczone od dnia, w którym Gość się wykwaterował albo opuścił bez 
wykwaterowania Obiekt Hotelu, a po upływie tego okresu Hotel uprawniony jest do: (i) przekazania 
powyższych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych położonego w miejscowości Olsztyn, woj. 
warmińsko – mazurskie albo
(ii) nabycia własności powyższych przedmiotów, z zastrzeżeniem postanowień art. 848 Kodeksu 
cywilnego. Artykuły spożywcze, ze względu na swoje właściwości będą przechowywane nie dłużej niż 
przez 24 godziny.
7.  Zachowanie Gościa oraz osób korzystających z Usług hotelowych nie powinno zakłócać spokojnego 
pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia na rzecz Gościa Usług hotelowych lub 
innych usług wynikających z Regulaminu lub z innej umowy zawartej z Gościem, który narusza 
niniejsze zasady.
8.  Oprócz nieznacznego przestawiania mebli i wyposażenia Pokoju hotelowego, nienaruszającego ich 
funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w 
Pokojach hotelowych, ich wyposażeniu oraz zmian w wyposażeniu Obiektu Hotelu.


§9 Garaż hotelowy i Parking

 

1.  Garaż hotelowy objęty jest monitoringiem przez 24 godziny na dobę, przy czym zapis z 
monitoringu przechowywany jest przez Hotel przez okres 10 (dziesięć) dni, a następnie kasowany.
2.  Garaż hotelowy i Parking są czynne całodobowo, 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 
3 poniżej.
3.  Hotel ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Garażu hotelowego i Parkingu w 
terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Garażu 
hotelowego i Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Garażu hotelowego i Parkingu.
4.  Wjazd na teren Garażu hotelowego odbywa się po zakwaterowaniu Gościa w Hotelu i otrzymaniu 
przez Gościa klucza do Pokoju hotelowego.
5.  Na stanowisku postojowym w Garażu hotelowym i Parkingu może parkować tylko jeden pojazd, 
mieszcząc się w obrysie stanowiska.
6.  Wjazd do Garażu hotelowego z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może 
odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu recepcji Hotelu i uzyskaniu pisemnej zgody Hotelu.
7.  Na teren Garażu hotelowego mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy o maksymalnej wysokości do 2,2 (dwa przecinek dwie dziesiąte) metra.

8.  Zabrania się wjazdu na teren Garażu hotelowego i parkowania tam pojazdów z instalacją gazową (LPG).

9.  W Garażu hotelowym zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia;
b) picie alkoholu;
c) palenie tytoniu;
d) przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;
e) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
f) tankowanie pojazdów;
g) pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
h) parkowanie pojazdów z jakimkolwiek niesprawnym układem, niezbędnym do bezpiecznego poruszania 
się w ruchu drogowym;
i) przebywanie osób nieupoważnionych;
j) przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia 
samochodu z garażu;
k) pozostawiania w samochodzie zwierząt;
l) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;
m) wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;
n) zanieczyszczanie Garażu hotelowego w jakikolwiek inny sposób nie wskazany w pkt a)
- m) powyżej.
10. Hotel jest upoważniony do usunięcia pojazdu, na koszt Gościa, w razie zaistnienia nagłego i 
uzasadnionego zagrożenia.
11. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności regulacji dotyczących 
Garażu hotelowego i Parkingu, Hotel jest uprawniony do odholowania pojazdu na inny parking, na 
koszt Gościa.
12. W przypadku zajęcia dwóch lub większej liczby miejsc parkingowych w Garażu hotelowym i Parkingu 
przez jeden samochód Gościa, Hotel naliczy dodatkowe opłaty za zajęte miejsca parkingowe.
13. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Garażu hotelowego i/lub Parkingu należy zgłaszać w 
sposób określony w § 11 Regulaminu.
14. Na terenie Garażu hotelowego i Parkingu obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.
15. Gość zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych oraz pozostałych warunków korzystania i 
użytkowania Garażu hotelowego i/lub Parkingu oraz do stosowania się do poleceń pracowników Hotelu.
16. Gość zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie Garażu hotelowego i/lub Parkingu z 
włączonymi światłami mijania, z dopuszczalną prędkością do 10 (dziesięć) km/h.
17. Pojazdy należy parkować wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach postojowych, za wyjątkiem 
miejsc zarezerwowanych i oznakowanych w widoczny sposób jako zarezerwowane.
18. Gość zobowiązany jest do ustawienia pojazdu na oznakowanym miejscu w obrysie miejsca 
postojowego, wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiorników prądu, zablokowania pojazdu w sposób 
uniemożliwiający samoczynne przemieszczanie się pojazdu.
19. Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi i okien 
pojazdu.
20. Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób 
niepowołanych.
21. Gość, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest do niepozostawiania w pojeździe przedmiotów 
niebędących jego wyposażeniem fabrycznym.
22. Gość korzystający z Garażu hotelowego i/lub Parkingu zobowiązany jest posiadać ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych.
23. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Garażu hotelowego i/lub Parkingu osobom 
trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.
24. W przypadku kolizji lub wypadków drogowych na terenie Garażu hotelowego i/lub Parkingu 
obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.
25. Wszelkie szkody, w tym także komunikacyjne, powstałe na terenie Garażu hotelowego i/lub 
Parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych sprawcy 
szkody.
26. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Hotelu o danym 
zdarzeniu, powstałej szkodzie i złożenia kopii „Oświadczenia sprawcy szkody”, nie później niż przed 
opuszczeniem Garażu hotelowego lub Parkingu.
27. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę 
pojazdu, powstałe na terenie Garażu hotelowego i/lub Parkingu z winy Gościa bądź osób trzecich albo 
siły wyższej.
28. Hotel nie przyjmuje pojazdów pozostawionych na terenie Garażu hotelowego i/lub Parkingu w 
przechowanie w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
29. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;
b) rzeczy pozostawione w pojeździe oraz urządzenia niebędące fabrycznym wyposażeniem pojazdu i 
niezwiązane trwale z pojazdem;
c) kradzież pojazdu z miejsca postojowego;
d) szkody żywiołowe lub losowe;
e) stłuczki i kolizje.


§10 Zasady przebywania zwierząt w Hotelu

 

1.  Hotel przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami tzw. typu domowego. Przyjęcie zwierzęcia powinno być 
poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pobytu. Przyjmuje się, że Gość przebywający ze 
zwierzęciem w Hotelu jest jego właścicielem.
2.  Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu.
3.  Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu reguluje cennik dodatkowych usług obowiązujący w Hotelu.
4.  Hotel przyjmuje zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest 
aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Dyrekcja Hotelu ma prawo odmówić 
przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
5.  W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich 
temperament oraz wytresowanie. Dyrekcja Hotelu może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie 
uznawanych za groźne lub agresywne, w tym w szczególności następujących ras psów: pit bull terrier, 
pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu (mastif japoński), 
rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.
6.  Zwierzęta powinny przebywać w Pokoju hotelowym. Poza Pokojem hotelowym zwierzęta muszą być
wyprowadzane, jeżeli jest to możliwe w danym gatunku, na smyczy oraz zawsze przebywać pod opieką Gościa. W szczególnych przypadkach Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.

7.  Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren 
placu zabaw dla dzieci, znajdujących się w Obiekcie Hotelu.
8.  Goście zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Jeżeli pościel w pokoju, w 
którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto, odchody itp.) lub uszkodzona, 
Gość jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, w cenie określonej w cenniku 
dodatkowych usług obowiązującym w Hotelu.
9.  Goście zobowiązani są do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez ich 
zwierzęta w Hotelu i jego otoczeniu.
10. Goście przebywający w Hotelu z kotami zobowiązani są posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją 
do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika 
Hotelu.
11. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w Pokoju hotelowym dłużej, niż wynika to z 
jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli 
uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w Pokoju hotelowym zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, 
niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, 
Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z Gościem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt 
będzie niemożliwy bądź Gość nie odpowie na wezwania Hotelu, Dyrekcja Hotelu zastrzega sobie 
możliwość wejścia personelu do Pokoju hotelowego Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich 
służb, i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa Gość.
12. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie Pokoi hotelowych, w których przebywają zwierzęta, odbywa 
się wyłącznie w obecności Gościa lub podczas nieobecności zwierzęcia w Pokoju hotelowym. W celu 
ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z personelem Hotelu.
13. Goście są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy nocnej, o której mowa w § 2 
ust. 4 Regulaminu w Hotelu i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku otrzymania zgłoszenia 
bądź powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu Hotelu, Dyrekcja 
Hotelu zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Hotelu.
14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Hotelu, powstałe w wyniku działania ich zwierząt.
15. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, będą 
wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni Goście (właściciele tych zwierząt).


§11 Reklamacje


1.   Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usług hotelowych przez Hotel Gość obowiązany jest 
zgłosić Hotelowi na piśmie w ostatnim dniu pobytu Gościa w Hotelu, przed wykwaterowaniem się albo 
opuszczeniem Hotelu, a jeżeli tego nie zrobi, to najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od 
dnia wykwaterowania się albo opuszczenia Hotelu na adres e -mail: recepcja@hotelprzystan.com lub za 
pośrednictwem poczty, na adres Hotelu.
2.  Hotel obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od 
dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa, w sposób określony w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu 
Regulaminu.
3.  Zgłoszenie reklamacji przez Gościa, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w żaden 
sposób nie zwalania Gościa z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Usługi hotelowe.
4.  Zgłoszenie reklamacji przez Gościa po terminie określonym w ust. 1 powyżej niniejszego 
paragrafu Regulaminu powoduje, że Hotel nie jest związany obowiązkiem jej rozpatrzenia.

 

§12 RODO - Ochrona Danych Osobowych

 

1.  Kto jest administratorem danych osobowych Gościa?
Administratorem danych osobowych Gościa, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
dane osobowe Gościa, jest Hotel.
2.  Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Gościa?
Przystań Hotel & Spa w Olsztynie, 10-160 Olsztyn, ul. Żeglarska 4, tel. +48 89 651 90 00, adres 
e-mail: rodo@hotelprzystan.com, adres strony internetowej: www.hotelprzystan.com.
3.  Skąd Hotel posiada dane osobowe Gościa?
Hotel otrzymał dane osobowe Gościa w związku z kontaktem w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, 
za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej, za pomocą portali 
partnerskich bądź podczas kwaterowania się Gościa w Hotelu.
4.  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Gościa przez Hotel? Hotel może 
przetwarzać dane osobowe Gościa, ponieważ jest to niezbędne do wykonania, przygotowania i 
realizacji umowy, którą Hotel może zawrzeć z Gościem w związku z procesem rezerwacji pokoi w 
Hotelu, w tym do:
a)  obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych, np. odpowiedzi na pytania o dostępność pokoi w 
Hotelu;
b)  wstępnego procedowania rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje 
pobytu, długość noclegów, ilość osób jak również preferencje dotyczące zabiegów SPA czy 
gastronomii;
c)  zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów jak również rozwiązywania ewentualnych sporów;
d) realizacji umów hotelowych;
e)  realizacji rozliczeń, np. wystawienia faktury;
f)  realizacji programów lojalnościowych dla stałych Gości;
g) obsługi reklamacji;
h)  obsługi próśb, które Gość skieruje (np. przez formularz kontaktowy) do Hotelu; kontaktowania 
się z Gościem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług jak również w sytuacji, gdy nie są 
one związane wprost z wykonaniem umowy;
i)  windykacji  należności,  prowadzenia  postępowań  sądowych,  arbitrażowych i mediacyjnych;
j)  prowadzenia analiz statystycznych.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Hotelu przetwarzania danych osobowych Gościa dla celów 
podatkowych i rachunkowych. Hotel przechowuje dane dla celów archiwalnych oraz zapewnienia 
rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 

5.  Czy Gość jest obowiązany podać swoje dane osobowe?
Podanie danych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług hotelowych. Hotel 
wymaga podania przez Gościa danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę 
zawartą w związku z rezerwacją pokoi w Hotelu. Jeśli z jakiegoś powodu Gość nie poda tych danych 
osobowych, Hotel nie będzie mógł przedstawić Gościowi oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy 
zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości skorzystania z Usług hotelowych. Jeżeli 
wymagają tego przepisy prawa, Hotel może wymagać od Gościa podania innych danych niezbędnych, np. 
ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych przez 
Gościa jest dobrowolne.
6.  Jakie Gość posiada uprawnienia wobec Hotelu w zakresie przetwarzanych danych? Hotel gwarantuje 
spełnienie wszystkich praw Gościa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. 
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich 
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia te Gość może wykonać, gdy:
a)  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne;
b)  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których 
zostały zebrane przez Hotel; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie 
sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c)  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Gość zauważy, że dane są 
nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Hotelowi 
sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Gość nie będzie 
chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Hotelowi, ale mogą być potrzebne Hotelowi 
do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Hotelu są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu;
d)  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Gościa odbywa się na 
podstawie zgody Gościa lub umowy z Nim zawartej oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób 
automatyczny.
Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Hotel swoich danych osobowych do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.  W jakich sytuacjach Gość może się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych? Gość ma prawo 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony 
przez szczególną sytuację, w której Gość się znalazł.
8.  Komu Hotel udostępnia dane osobowe Gościa?
Hotel może udostępniać dane osobowe Gościa podmiotom wspierającym Hotel w świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży on- line – np. operator 
i dostawca systemu rezerwacji on-line na stronie www.hotelprzystan.com.; płatnicze; wykonują usługi 
konsultingowe, księgowe, audytowe lub prawnicze. Hotel może także, na podstawie odrębnych przepisów 
prawa, przekazać dane osobowe upoważnionym organom państwowym. W celu wywiązania się z obowiązków 
podatkowych i rachunkowych Hotel może udostępniać dane Gościa (np. faktury) dostawcy usług 
podatkowych.
9.  Jak długo Hotel przechowuje dane osobowe Gościa?
Hotel przechowuje dane osobowe Gościa w związku z:
a)  wykonaną umową przez okres 3 (trzech) lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być pomocne przy 
ponownym wykonywaniu umowy dla Gościa lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Dodatkowo, dane 
mogą być przechowywane przez Hotel dla celów  zapobiegania  nadużyciom  i  oszustwom,  dla  celów  
statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania 
umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu 
rozliczalności, Hotel będzie przechowywać dane przez okres, w którym Hotel zobowiązany jest do 
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, 
w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
b)  otrzymanym od Gościa zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez 
rok od daty kontaktu, aby umożliwić Hotelowi krótszy czas obsługi ponownego zapytania.
10. Czy Hotel przekazuje dane osobowe Gościa do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe Gościa nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Czy Hotel przetwarza dane osobowe Gościa automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób 
wpływający na prawa Gościa?
Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), 
jednakże nie będzie to wywoływać wobec Gościa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób 
istotnie wpływać na Jego sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hotel polega na 
przetwarzaniu danych osobowych Gościa (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie 
ich do oceny niektórych informacji o Gościu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych 
preferencji oraz zainteresowań.
12. Czy na terenie Hotelu znajduje się monitoring?
Hotel jest objęty całodobowym monitoringiem, przy czym co do zasady zapis z monitoringu 
przechowywany jest przez Hotel przez okres 10 (dziesięciu) dni, a następnie kasowany. Monitoring 
Hotelu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Gościom i pracownikom Hotelu, a także ochronie mienia 
Gości i Hotelu. W przypadku zniszczenia mienia Hotelu, a także w przypadku dokonania włamania się 
na teren Hotelu, czy też w przypadku powzięcia informacji przez Hotel o innym działaniu na szkodę 
Hotelu, zapis z monitoringu może stanowić dowód w sprawie przeciwko osobom wyrządzającym szkodę na 
rzecz Hotelu. W powyższych przypadkach okres przechowywania danych z monitoringu przez Hotel może 
zostać wydłużony na czas zakończenia stosownego postępowania przez powołane do tego celu właściwe 
organy, m.in. Policję, Prokuraturę, sądy powszechne.


§13 Postanowienia końcowe

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.  Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do 
rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili 
złożenia zamówienia przez Gościa.
3.  Data opublikowania Regulaminu: 15 marca 2019 r.
4.  Ewentualne spory Stron rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Hotelu.
5.  Prawem właściwym dla umowy i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanych jest prawo 
polskie, językiem właściwym jest język polski.


Przystań Hotel & Spa bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego 
Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu
wszystkich naszych Gości.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Hotelu

newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane