book
book

RODO

scroll
  1. Home
  2. Hotel
  3. Terms and Conditions
  4. RODO

Informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AREON Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Żeglarska 4 w Olsztynie (kod pocztowy 10-160), tel. +48 89 651 90 00, e-mail: hotel@hotelprzystan.com.

II. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwizacyjnych (dowodowych), w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach], w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów).

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z rezerwacją pokoi oraz usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, likwidatorów szkód, wykonawców usług w ramach likwidacji szkód.

V. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy hotelowej będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku.. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w każdym czasie.

VII. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie, pod dane teleadresowe wskazane w pkt 1 informacji. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

newsletter
Subscribe to the newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved