rezerwuj
rezerwuj

Regulamin Parkingu

przewiń
 1. Hotel
 2. Regulaminy
 3. Regulamin Parkingu

Regulamin Parkingu w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie

 

§ 1

Definicje

Regulamin” – niniejszy Regulamin Parkingu w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie.

Parking” – wydzielona i oznakowana przez Hotel część nieruchomości, stanowiąca plac parkingowy przy ulicy Żeglarskiej 4 w Olsztynie, która składa się z miejsc parkingowych, służących do parkowania pojazdów.

Garaż” – podziemna część Parkingu.

Miejsce parkingowe” – wydzielone miejsce na Parkingu przeznaczone do postoju jednego pojazdu – samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Opłata parkingowa” – czynsz za wynajem pojedynczego Miejsca parkingowego.

Zarządca Parkingu” – AREON Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie, KRS: 0000777776.

Hotel” – oznacza kompleks budynkowy, garażowy i parkingowy Przystań Hotel & Spa w Olsztynie, adres: ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn, zarządzany przez spółkę pod firmą AREON Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie, KRS: 0000777776

„Przystań” – oznacza kompleks restauracyjny, adres: Żeglarska 3, 10 – 160 Olsztyn, zarządzany przez spółkę pod firmą Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000670802

Korzystający” – każda osoba przybywająca na terenie Parkingu lub pozostawiająca pojazd na jego obszarze. Za Korzystającego uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu lub właściciela pojazdu.

Gość Hotelowy” – osoba korzystająca z usług hotelowych Przystań Hotel & Spa w Olsztynie.

Gość Restauracyjny” – osoba korzystająca z usług gastronomicznych Przystań Restauracji w Olsztynie lub Restauracji Port w Olsztynie.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę najmu Miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystający poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Zarządca Parkingu nie przyjmuje pojazdów pozostawionych na terenie Parkingu lub Garażu w przechowanie w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa najmu Miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Korzystającego z terenu Parkingu.
 5. Parking i Garaż są czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 6. Zarządca Parkingu ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Garażu i Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Garażu i Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Garażu i Parkingu.
 7. Parking jest przeznaczony do parkowania wyłącznie samochodów osobowych lub motocykli.
 8. Parking jest niestrzeżony.
 9. Parking i Garaż objęte są monitoringiem przez 24 godziny na dobę, przy czym zapis z monitoringu przechowywany jest przez Zarządcę Parkingu przez okres do 10 dni, a następnie nadpisywany.

 

§ 3

Zasady korzystania z Parkingu

 1. Korzystający ma obowiązek pozostawić pojazd na pojedynczym Miejscu parkingowym, zgodnie z oznakowanymi liniami wyznaczającymi granice Miejsca parkingowego.
 2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na ternie Parkingu wynosi 10 km/h.
 3. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz oznaczeń Miejsc parkingowych na Parkingu.
 4. W czasie wykonywania manewrów parkowania Korzystający zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na terenie Parkingu innych pojazdów. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
 5. Na terenie Parkingu zabrania się:
  1. parkowania pojazdu w sposób niezgodny z oznakowaniem Parkingu,
  2. parkowania niesprawnego pojazdu,
  3. pozostawienia pojazdu w miejscach oznakowanych jako miejsce dla niepełnosprawnych, bez posiadania uprawnień inwalidzkich oraz bez widocznego oznaczenia pojazdu,
  4. pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jego zaparkowanie może spowodować zagrożenie dla ruchu innych pojazdów, osób lub mienia, unieruchomić inny pojazd lub utrudnić wyjazd innym pojazdom,
  5. parkowania wraków samochodów, przyczep campingowych i towarowych,
  6. nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu z włączonym silnikiem,
  7. zaśmiecania terenu, napraw pojazdów, mycia, wykonywania prac serwisowych w tym wymiany czy uzupełniania oleju silnikowego,
  8. palenia wyrobów tytoniowych lub używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  9. pozostawienia w pojeździe dzieci bez opieki,
  10. poruszania się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe oraz inne stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, bez uprzedniej zgody Zarządcy Parkingu,
  11. poruszania się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych lub brudzących.
 6. Naruszenie zasad parkowania wskazanych powyżej w ust. 1 oraz 2, powoduje nałożenie kary umownej w wysokości 200 zł, płatnych na rzecz Zarządcy Parkingu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia poinformowania Korzystającego o nałożeniu powyższej kary umownej lub upływu okresu wynajmu Miejsca parkingowego przez Korzystającego.
 7. W przypadku naruszenia zasad parkowania wskazanych powyżej w ust. 1-5 powyżej przez Korzystającego, Zarządca Parkingu może rozwiązać umowę najmu Miejsca postojowego z Korzystającym bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować niezbędne środki do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem, w tym również poprzez nakaz usunięcia pojazdu z terenu Parkingu przez Korzystającego.
 8. W przypadku rażącego naruszenia zasad parkowania wskazanych powyżej w ust. 1-5 powyżej przez Korzystającego, Zarządca Parkingu, poza uprawnieniem wskazanym w ust. 7 powyżej, może zawiadomić strażnika miejskiego w celu odholowania pojazdu z terenu Parkingu na koszt Korzystającego.
 9. Zarządca Parkingu zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 10. Zarządca Parkingu może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Korzystającego.

 

§ 4

Opłata parkingowa

 1. Korzystający ma obowiązek uiścić czynsz za wynajem Miejsca parkingowego. Opłata parkingowa za wynajem Miejsca parkingowego jest naliczana w następujący sposób:
  1. wjazd na teren Parkingu na czas 20 minut – bezpłatnie, powyżej 20 minut do jednej godziny – 10 zł,
  2. każda kolejna rozpoczęta godzina pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu – 10 zł,
  3. każda rozpoczęta doba pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu – 120 zł.

z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej.

 1. Przy wjeździe na teren Parkingu znajduje się szlaban wraz z zamontowanym systemem, który automatycznie sczytuje numer rejestracyjny pojazdu, który wjeżdża na teren Parkingu. Jeśli system nie sczyta numeru rejestracyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Korzystający ma obowiązek wpisać numer rejestracyjny pojazdu na słupku wjazdowym.
 2. Przed wyjazdem z Parkingu, Korzystający ma obowiązek uiścić Opłatę parkingową w automacie przy wyjeździe z Parkingu, w recepcji Hotelu lub u obsługi Przystań Restauracji. Opłatę parkingową w automacie można uiścić wyłącznie za pośrednictwem zbliżeniowych urządzeń płatniczych, zaś płatności gotówką można dokonać w recepcji Hotelu. Na żądanie Korzystającego, który uiścił opłatę parkingową w recepcji Hotelu, Zarządca może wystawić fakturę VAT albo paragon za wynajem Miejsca parkingowego.Korzystający, który uiścił opłatę parkingową w automacie przy wyjeździe z Parkingu nie otrzymuje paragonu oraz faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży kas rejestrujących.
 3. Korzystający, po uiszczeniu Opłaty parkingowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma obowiązek wyjechać pojazdem z terenu Parkingu w ciągu 15 minut od momentu uiszczenia Opłaty parkingowej. Jeśli Korzystający nie wyjedzie pojazdem z terenu Parkingu w czasie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Opłata parkingowa ponownie zostanie naliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku ust. 1 ust. 1) powyżej nie ma zastosowania, co oznacza, że Korzystającemu nie przysługuje okres bezpłatnego korzystania z Parkingu.
 4. Gościa Hotelowego nie obowiązują stawki oraz zasady naliczania Opłaty parkingowej przewidziane dla Korzystającego, o których mowa w ust. 1 powyżej. Gość Hotelowy uiszcza Opłatę parkingową w wysokości 30 zł za dobę za Miejsce parkingowe znajdujące się na parkingu zewnętrznym, zaś 70 zł za dobę za Miejsce parkingowe znajdujące się w Garażu. Doba parkingowa rozpoczyna się od godz. 12 w dniu zameldowania do godz. 14 w dniu wymeldowania z Hotelu.
 5. Opłata parkingowa zostaje anulowana, w przypadku, gdy Gość Restauracyjny korzysta w ciągu dnia (tj. w godzinach 12.00 – 22.00) z usług gastronomicznych Przystań Restauracji w Olsztynie lub Restauracji Port w Olsztynie na kwotę powyżej 100 zł brutto oraz wskaże osobie obsługującej numer rejestracyjny swojego pojazdu, znajdującego się na terenie Parkingu, podczas wystawiania paragonu lub faktury.
 6. Korzystający, będący jednocześnie gościem imprezy okolicznościowej zorganizowanej w Hotelu, będzie zobowiązany uiścić Opłatę parkingową zgodnie z zasadami wskazanymi w odrębnej umowie dot. imprezy okolicznościowej zawartej z Hotelem lub Przystanią. W przypadku braku takich postanowień zastosowanie mają zasady niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 2. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie, w szczególności za kradzieże, włamania oraz rozboje.
 3. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych, parkingowych dotyczących pojazdów oraz innych osób korzystających z Parkingu.
 4. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy najmu Miejsca parkingowego przez Zarządcę Parkingu, Korzystający obowiązany jest zgłosić Zarządcy Parkingu na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu wyjazdu Korzystającego z terenu Parkingu, na adres e-miał: recepcja@hotelprzystan.com lub za pośrednictwem poczty na adres Zarządcy Parkingu.
 2. Zarządca Parkingu jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, liczonych od dnia złożenia reklamacji przez Korzystającego, w sposób określony w ust. 1 powyżej.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Korzystający, zgodnie z ust. 1 powyżej, w żaden sposób nie zwalnia Korzystającego z obowiązku uiszczenia Opłaty parkingowej za wynajem Miejsca Parkingowego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zarządca Parkingu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualne spory Stron rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Hotelu.
 4. Załącznik do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Data opublikowania Regulaminu: 20 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1

Regulaminu Parkingu w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie

 

Cennik Parkingu w Przystań Hotel & Spa w Olsztynie
Price List for Parking at Przystań Hotel & Spa in Olsztyn

 

CZAS WYNAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO
PARKING SPACE RENT TIME

CENA
PRICE

do 20 minut
up to 20 minutes

Bezpłatnie
Free of charge

powyżej 20 minut do 1 h
over 20 minutes up to 1 hour

10 zł

każda kolejna rozpoczęta godzina

each subsequent started hour

10 zł

każda rozpoczęta doba
each started day

120 zł

GOŚĆ RESTAURACJI PRZYSTAŃ I PORT

GUEST OF THE RESTAURANT PRZYSTAŃ AND PORT

w godz. 12.00-22.00

at 12.00-22.00

Zwolniony z opłat

zgodnie z regulaminem (informacja u obsługi)

Exempt from fees
according to the regulations (information at the staff)

GOŚĆ HOTELOWY
HOTEL GUEST

każda rozpoczęta doba hotelowa na parkingu zewnętrznym
each started hotel day in the outdoor parking area

30 zł

każda rozpoczęta doba hotelowa w Garażu
each started hotel day in the outdoor parking area

70 zł

newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane